Privacy Verklaring

Inhoud


Inleiding Privacyverklaring Template
Categorieën persoonsgegevens
Grondslag en doel voor gegevensverwerking
Periode van opslag.
Ontvangers van persoonsgegevens
Systemen
Beveiliging
Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
Recht op inzage (artikel 15 AVG)
Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)
Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)
Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)
Plichten

1.   Inleiding Privacyverklaring
 

Hierbij leest u de privacyverklaring van Casino de Gouden Leeuw. Omdat wij uw privacy belangrijk vinden, hebben wij ervoor gekozen om u in te lichten over ons gebruik van uw persoonsgegevens middels deze privacyverklaring. Hiermee hopen wij u duidelijk inzicht te geven in welke gegevens wij van u verwerken (verzamelen en gebruiken). Tevens geven wij aan op welke wijze wij uw gegevens verwerken, hoe deze beveiligd worden, met welke partijen wij deze gegevens delen en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw gegevens.
 

Onze diensten zijn alleen bedoeld voor personen die de leeftijd van 18 jaren hebben bereikt. Minderjarigen kunnen geen gebruik maken van onze diensten. Gegevens van minderjarigen worden daarmee alleen verwerkt indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn en/of er sprake is van onrechtmatige deelname, dan wel fraude.
 

Achtergrondinformatie over het waarom van gegevensverwerking en deze privacyverklaring
 

De AVG-wetgeving is sinds 25 mei 2018 van toepassing in Nederland. Deze Europese Verordening (2016/679) is in april 2016 al aangenomen; na lang debat over een uniforme werkwijze met betrekking tot persoonsgegevens. De AVG-wetgeving kan gezien worden als krachtig instrument: wanneer nationale wetgeving in strijd is met een Europese verordening, prevaleert de verordening.

Want hoe zit het met privacyregelgeving in Nederland? In 1983 is het recht op privacy verankerd in de Nederlandse Grondwet. Artikel 10 – 13 van de Grondwet vormen nu de basis voor Nederlandse privacywetgeving. Hoewel Nederland privacy rechten in acht neemt, hebben velen van ons het gevoel dat zij geen controle hebben over de gegevens die zij online verstrekken. Uit Eurobarometer 431 blijkt dat Nederlanders over het algemeen begrijpen waarom ondernemers online gegevens verzamelen. Zij vinden dan wel dat het enkel om noodzakelijke gegevens hoort te gaan. Verkoop van online verstrekte gegevens vindt 75 % onacceptabel (Europees gemiddelde: 74 %).

Binnen Nederland wordt toezicht gehouden op naleving van de AVG door de Autoriteit Persoonsgegevens. Hier kunt u ook terecht wanneer u problemen ervaart met de verwerking van uw gegevens. Met betrekking tot de gokbranche (kansspelbranche) is de Kansspelautoriteit de autoriteit die onder andere kansspelaanbieders (zoals gokautomatenhallen) controleert. De Wet op de kansspelen (WOK) geeft bijkomende eisen betreffende gegevensverwerking. Wij houden ons te allen tijde aan deze eisen

Onze diensten (het betreden van onze speelruimte, alsmede het gebruik van de speelautomaten) zijn niet bestemd voor gebruik voor personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Personen die deze leeftijd nog niet hebben bereikt zullen wij dan ook weren tot het gebruik maken van onze diensten. Heeft u twijfels of vragen over de verwerking van gegevens door Casino de Gouden Leeuw? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.
 

Casino de Gouden Leeuw
Brink O.Z. 4
9471 AE Zuidlaren

+31 50 440 02 10


2.   Categorieën persoonsgegevens
 

Om u de beste speelervaring te kunnen bieden en onze diensten volgens de wettelijke vereisten aan te bieden is het voor ons noodzakelijk om bepaalde gegevens te verwerken, waaronder persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. De persoonsgegevens die wij (over het algemeen) verwerken zijn:

Biometrische gegevens

Scan identiteitsbewijs

Persoonsgegevens

 
Wij verzamelen geen persoonsgegevens die te maken hebben met uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven of seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap en genetische gegevens). Het kan echter voorkomen dat u er vrijwillig voor kiest om dergelijke informatie aan ons bekend te maken, bijvoorbeeld wanneer u met onze specialisten op het gebied van verantwoord spelen spreekt.

Als u een gezondheidstoestand heeft die van invloed is op uw vermogen om uw gokgedrag te beheersen en u ervoor kiest om ons documentatie te verstrekken om dit te ondersteunen, zullen we er een notitie van maken dat u een gezondheidstoestand heeft, maar de documentatie die u ons verstrekt verwijderen. Wanneer u een gezondheidstoestand bekendmaakt waarvan wij denken dat deze van invloed kan zijn op uw vermogen om rationele beslissingen te nemen over uw speelgedrag, kunnen we voor uw eigen veiligheid de beslissing nemen om u te weerhouden van spelen in ons casino.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze worden opgegeven voor verwerking door Casino de Gouden Leeuw.

3.   Grondslag en doel voor gegevensverwerking
 

Op grond van de AVG-wetgeving zijn wij verplicht een rechtmatige grondslag te hebben voor verwerking van uw persoonsgegevens. Artikel 6 lid 1 sub a, sub b, sub c of sub f van de AVG zijn toepasselijk op onze situatie: de verwerking van uw persoonsgegevens wordt gedaan op basis van toestemming, omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Casino de Gouden Leeuw, omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of vanwege een gerechtvaardigd belang. Ook worden er op basis van de WOK extra eisen gesteld aan gegevensverwerking. In dit geval wordt hiernaar verwezen middels de grondslag om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op basis van artikel 13 lid 1 sub c van de AVG geven wij vervolgens duidelijk aan voor welke ‘verwerkingsdoeleinden’ de persoonsgegevens bestemd zijn. Verwerkingsdoeleinden zijn de individuele redenen waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Hieronder volgt daarom een overzicht met verschillende verwerkingsdoeleinden.

Er zijn een aantal doelen waar Casino de Gouden Leeuw uw gegevens voor verzameld;
 

Contactopname
 

Indien u contact heeft opgenomen met Casino de Gouden Leeuw, worden de door u opgegeven gegevens bewaard en gebruikt voor het verdere contact. Denk hierbij aan naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 

Casino de Gouden Leeuw verwerkt deze gegevens vanwege ons gerechtvaardigd belang, zoals het in behandeling kunnen nemen van uw vragen of klachten en wettelijke verplichting (de mogelijkheid om met u contact op te kunnen nemen op het moment dat gokverslavend gedrag vertoond wordt in verband met verslavingspreventie).CRUKS


Casino de Gouden Leeuw is wettelijk verplicht om persoonsgegevens te gebruiken/te controleren voor het landelijke Cruks systeem. De gegevens die hiervoor verwerkt kunnen worden zijn onder anderen het BSN-nummer, voor- en achternaam, geboortedatum en geboorteplaats. Let op wij gebruiken deze gegevens alleen om een eenmalige controle uit te voeren.
 

Casino de Gouden Leeuw verwerkt deze gegevens vanwege onze wettelijke verplichting ( Casino de Gouden Leeuw is wettelijk verplicht deze gegevens in het kader van het Cruks systeem te verwerken) en ons gerechtvaardigd belang (het voldoen aan de gestelde wettelijke verplichtingen en het naar behoren kunnen uitvoeren van onze diensten).

Profilering


Casino de Gouden Leeuw is wettelijk verplicht om persoonsgegevens te verzamelen betreffende het speelgedrag. Deze gegevens worden verzameld om vast te stellen of een speler gedrag vertoont dat kan leiden tot of overeenkomt met kansspelverslavend gedrag. Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen verzamelt Casino de Gouden Leeuw gegevens over uw speelgedrag en speelfrequentie. Daarnaast worden gegevens verwerkt door middel van eventuele evaluatiegesprekken over uw speelgedrag. Casino de Gouden Leeuw heeft een verslavingspreventiebeleid opgesteld voor het zo vroeg mogelijk (preventief) ingrijpen op het moment dat een speler kansspelverslavend gedrag vertoond en/of interveniëren op het moment dat een speler leidt aan een kansspelverslaving, waarbij het mogelijk is dat deze gegevens met de Kansspelautoriteit gedeeld worden.

Fraude
 

Indien Casino de Gouden Leeuw constateert dat er enig geval van fraude heeft plaatsgevonden, worden gegevens die hierop betrekking hebben verwerkt en bewaart. Dit gebeurt ook indien de fraude een minderjarig persoon betreft. [Aanbieder] verwerkt en bewaart deze gegevens omdat er een intern onderzoek zal plaatsvinden en er mogelijk bewijsmateriaal aan de relevante en bevoegde autoriteiten moeten verstrekken. Dit gebeurt uiteraard alleen indien dit wettelijk verplicht is.

 4.   Periode van opslag
 

Hierboven hebben wij aangegeven voor welke verwerkingsdoeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken. Volgens artikel 13 lid 2 sub a van de AVG voor hoe lang wij deze persoonsgegevens bewaren. Daarbij is het goed om te realiseren dat alle gegevens in ieder geval bewaard blijven voor de periode dat deze gebruikt worden voor onze diensten, of de periode dat er redelijkerwijs vanuit mag worden gegaan dat gegevens nodig zijn. Zie hoofdstuk 5 voor specifieke informatie over profilering.


Een overzicht van de bewaartermijnen die door Casino de Gouden Leeuw gehanteerd worden.

Contact opnemen
 

De bewaartermijn van de gegevens die ontvangen zijn door contact opname met Casino de Gouden Leeuw verschilt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de reden voor het contact. Stelt u een vraag en kan deze in één keer beantwoord worden? Dan verwijderen wij de ontvangen gegevens doorgaans direct. Indien blijkt dat het contact langer voortduurt (bijvoorbeeld klachtenafhandeling), bewaren wij deze ook langer. Indien blijkt dat het bewaren van de gegevens geen nut heeft, verwijderen wij deze maximaal 1 jaar nadat wij ze hebben ontvangen.

CRUKS
 

Casino de Gouden Leeuw controleert de benodigde gegevens in het Cruks, waarna bepaalde gegevens na 24 uur worden verwijderd, denk hierbij aan het BSN-nummer. De gegevens in het Cruks systeem worden landelijk beheerd waar Casino de Gouden Leeuw geen invloed op heeft. Casino de Gouden Leeuw hanteert geen bewaartermijn.

Profilering
 

Casino de Gouden Leeuw is wettelijk verplicht om voor profilering de verzamelde gegevens voor een periode van 3 jaar te bewaren na het laatste bezoek van de gast. Na deze periode worden de gegevens verwijderd uit ons systeem.

Fraude
 

Indien er sprake is van Fraude worden de verwerkte gegevens bewaard voor de periode dat het interne onderzoek loopt, eveneens voor de periode dat er een mogelijk extern onderzoek wordt ingesteld door een relevante autoriteit, dan wel een juridische procedure voortduurt. Indien een onderzoek leidt tot uitsluitsel van toegang tot het casino, blijven de gegevens minimaal bewaard voor de periode dat de uitsluiting duurt.

 5.   Ontvangers van persoonsgegevens
 

Casino de Gouden Leeuw deelt persoonsgegevens met derde partijen: dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. In alle gevallen zal Casino de Gouden Leeuw zich als verwerkingsverantwoordelijke conformeren aan de AVG-wetgeving, specifiek artikel 28 e.v. AVG.
 

Om de beste service te garanderen vanuit [aanbieder], werken wij samen met bepaalde externe partijen. Denk hierbij aan partijen die onze financiële zaken regelen. Hieronder bieden wij je een overzicht van externe partijen die persoonsgegevens van je ontvangen.
 

Overzicht van derde partijen die persoonsgegevens van je ontvangen:
 

Overheidsinstanties
 

Om te voldoen aan wettelijke voorschriften kan het zijn dat wij gegevens delen overheidsinstanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Voordat wij enige vorm van informatie verlenen aan een autoriteit, dient deze wettelijk aantoonbaar te maken dat zij deze gegevens bij ons mogen opvragen. In geen geval zullen wij zomaar verlenen, zonder eerst een geldige onderbouwing te hebben ontvangen.
 

Kansspelautoriteit
 

Wegens de wettelijke voorschriften en de ingebruikname van het Cruks, is Casino de Gouden Leeuw verplicht om persoonsgegevens met de Kansspelautoriteit te delen.


6.   Systemen
 

Voor het verwerken van de persoonsgegevens gebruikt Casino de Gouden Leeuw een aantal systemen. Casino de Gouden Leeuw is voor sommige systemen wettelijk verplicht om hier gebruik van te maken, denk hierbij aan het landelijke Cruks systeem. Hieronder volgen de systemen die door Casino de Gouden Leeuw gebruikt worden om uw persoonsgegevens te verwerken en wat het doel van het systeem is.
 

 systeem voor identiteitscontrole

 7.   Beveiliging
 

Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers van Casino de Gouden Leeuw. Wanneer persoonsgegevens digitaal zijn verwerkt zijn deze voorzien van minimaal een wachtwoord.  Mogelijk wordt er op de apparaten gebruikt gemaakt van een vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning. Hierbij gaat het om vrijwel iedere vorm van gegevensdrager.

Daarbij hebben wij andere maatregelen getroffen om fysieke gegevens te beveiligen, waaronder: het beveiligen van locaties met (code)sloten


8.   Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
 

Hieronder geven we u een overzicht van de rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en ons gebruik hiervan. Hoewel we bij Casino de Gouden Leeuw op minimale wijze persoonsgegevens verzamelen en verwerken, vinden wij het belangrijk u te wijzen op de rechten die u heeft met betrekking tot uw gegevens.

Recht op inzage (artikel 15 AVG)
 

Te allen tijde heeft u het recht uw gegevens op te vragen, die bij Casino de Gouden Leeuw zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail of via telefonisch contact. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
 

Kloppen uw gegevens (die wij in bewaring hebben) niet meer of zijn deze veranderd? Dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren door Casino de Gouden Leeuw.

Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)
 

Volgens de AVG heeft u het recht, indien redelijk en mogelijk, Casino de Gouden Leeuw te verzoeken gegevens over te dragen aan een andere partij.
 

Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)
 

U heeft in bepaalde gevallen het recht om Casino de Gouden Leeuw te vragen gegevens te vernietigen. Dit kunt u doen met een beroep op het recht op vergetelheid. In de volgende situaties moet Casino de Gouden Leeuw uw persoonsgegevens vernietigen:
 

Casino de Gouden Leeuw heeft uw gegevens niet meer nodig voor doelen waar Casino de Gouden Leeuw de gegevens voor verzameld heeft.
 

U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven aan Casino de Gouden Leeuw om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in. Bijvoorbeeld wanneer u aangeeft geen nieuwsbrief (indien aanwezig en ingeschreven) of andere informatie te willen ontvangen.
 

U maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Zijn uw belangen groter dan de belangen van Casino de Gouden Leeuw met betrekking tot verwerking van uw gegevens? Dan heeft u een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, maar pas dan wanneer is vastgesteld dat uw belang zwaarder weegt.


Wanneer Casino de Gouden Leeuw uw gegevens onrechtmatig zou verwerken, heeft u direct de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.


Wanneer Casino de Gouden Leeuw een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is Casino de Gouden Leeuw verplicht om uw gegevens te wissen.


Wanneer u als betrokkene jonger dan 18 bent en Casino de Gouden Leeuw heeft uw gegevens verzameld? Dan kunt u vragen aan Casino de Gouden Leeuw de gegevens direct te wissen.

Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG. Zie voor meer informatie de volgende pagina.

Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Casino de Gouden Leeuw niet op de juiste wijze met uw persoonsgegevens is omgegaan.

Dat kan via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt deze klacht dan af.

Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)
 

U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gegevensgebruik. Zeker in het geval van ‘direct marketing’.

Gebruik maken van bovenstaande rechten?
 

Een e-mail aan contact@casinogoudenleeuw.nl is in de meeste gevallen al genoeg om gebruik te maken van uw rechten. Twijfelen wij eraan of u bent wie u zegt te zijn? Dan kunnen we u verzoeken een kopie van uw identiteitsbewijs aan te leveren, zoals dit is voorgeschreven door de Rijksoverheid. Echter zal in de meeste gevallen een minder ingrijpende wijze van identiteitsachterhaling voldoende zijn.

 9.   Plichten
 

Casino de Gouden Leeuw verwerkt uw persoonsgegevens, zoals aangegeven, op grond van een gerechtvaardigd belang. Uw persoonsgegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.
 

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van diensten. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan Casino de Gouden Leeuw de diensten niet (naar behoren) aanbieden.
 

Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd door wijziging van ons privacyverklaring. Wij maken wijzigingen altijd kenbaar via de site van Casino de Gouden Leeuw.
 

Casino de Gouden Leeuw behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Casino de Gouden Leeuw dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van [aanbieder]. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.


Heeft u nog vragen over ons privacy beleid? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

contact@casinodegoudenleeuw.nl of +31 50 440 02 10

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+